top of page

REGULAMIN „Programu Poleceń”

1. Kto jest organizatorem programu

Organizatorem programu „Program Poleceń” jesteśmy my, czyli Masterdoor z siedzibą w Robakowie.

przy ul. Jaśminowej bud. 120/1, NIP 7661979757

2. Jakie pojęcia stosujemy w tym regulaminie:

1) Gdy w regulaminie piszemy „Ty”, mamy na myśli każdą osobę, która może korzystać z konta. Gdy piszemy „my”,

mamy na myśli Masterdoor

2) Niektóre pojęcia w tym regulaminie mają specjalne znaczenie. Wyjaśniamy je poniżej:

a. klient – osoba fizyczna, która zawarła z nami umowę o montaż drzwi;

b. kod – unikalny ciąg znaków, który polecający może przekazywać poleconym, jest on widoczny na stronie internetowej https://app.loyaltystarter.io/member/44e3f108-2757-40b6-9a94-888f849454e0/login po zalogowaniu do swojego konta;

c. placówka – nasza jednostka organizacyjna upoważniona do tego, aby przyjmować Twoje dyspozycje, które dotyczą usługi o sprzedaż drzwi,

d. polecający – klient, który jest posiadaczem konta na stronie http://www.masterdoor.pl/  i zarejestrował się w programie;

e. polecenie – przekazanie przez polecającego kodu osobie poleconej;

f. polecony – osoba, która otrzymała kod polecenia od polecającego i w okresie ostatniego roku nie była naszym klientem;

g. premia dla polecającego – kwota, która zostanie wypłacona za skuteczne polecenie;

i. program – ten „Program Poleceń”;

j. regulamin – ten regulamin ”Programu Poleceń”;

k. skuteczne polecenie – polecenie zakończone podpisaniem umowy o montaż drzwi przez poleconego oraz skutecznie zakończonym montażem, jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki opisane w tym regulaminie;

3. Czas trwania programu

Program trwa od 1 lutego 2021 roku do odwołania.

 

Nagrody

1. Nagrody są wypłacane pomiędzy 1 a 5 dniem każdego miesiąca po podliczeniu punktów. 

2. Stawka nagrody zależy od danego poziomu konsultanta. Kwota podana przy danym poziomie jest wartością pojedyńczego punktu,wartość nagrody oblicza się mnożąc stawke punktu z osiagniętego poziomu przez ilosć zdobytych punktów do ostatniego dnia miesiąca.

3. Przez przyznanie punktu rozumie się finalizacje procesu zakupowego poprzez podpisanie umowy z pozyskanym klientem na dokumencie oraz potwierdzenia tego faktu podpisem klienta oraz przedstawiciela firmy Masterdoor pod warunkiem iż dany klient nie zrezygnuje z umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia.

4. Prowizje oraz nazwy progów płacowych.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZECZYTAJ, JEŚLI JESTEŚ POLECAJĄCYM

4. Jakie warunki powinieneś spełnić, aby skorzystać z programu?

1) Chęć przystąpienia do programu powinieneś zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego na stronie http://www.masterdoor.pl/ ;

2) w okresie uczestnictwa w programie powinieneś wyrazić wymienione niżej zgody i nie wycofywać ich w tym czasie, ani nie wyrażać wobec nich sprzeciwu:

a. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń,

b. na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie,

c. na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz podać swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,

3) Nie możesz zapisać się do programu, jeżeli jesteś naszym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

4) Po przystąpieniu do programu prześlemy Ci kod na Twój numer telefonu komórkowego oraz adres mailowy. Możesz go sprawdzić także w stronie internetowej na swoim koncie.

5. Zasady programu

1) Po zapisaniu do programu możesz polecać swoim znajomym usługę montażu drzwi przekazując otrzymany kod.

2) Jeśli otworzyłeś konto tego samego dnia, w którym przystąpiłeś do programu, to możesz polecić konto najwcześniej kolejnego dnia.

3) Uprawnienie do premii nie może zostać przeniesione na inną osobę.

4) Jeśli wykorzystasz program niezgodnie z prawem, lub będziesz wysyłać kod do obcych osób, które nie zgodziły się na jego otrzymanie możemy wykluczyć Cię z programu. Wtedy stracisz prawo do wypłaty premii, nawet jeżeli warunki regulaminu zostaną spełnione. Jeśli byłeś uczestnikiem poprzedniej edycji programu poleceń, ale utraciłeś prawo do otrzymywania premii ze względu na naruszenia regulaminu lub regulaminu kont dla osób fizycznych zostaniesz wyłączony z programu.

6. Premia dla polecającego

1) Możesz polecać otwarcie konta dowolnej liczbie osób,

2) Premia za jedno skuteczne polecenie zależy od ilości poleconych osób. Progi znajdują się na stronie internetowej http://www.masterdoor.pl/

3) Premię będziemy wypłacać na Twoje konto do 30-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki.

4) Premia przysługuje Ci, jeśli:

a. spełnisz warunki określone w punktach 4 i 5 regulaminu oraz

b. polecony zawrze umowę o montaż drzwi z polecenia podając Twój indywidualny nr konsultanta

 

PRZECZYTAJ, JEŚLI JESTEŚ POLECONYM 

8. Jakie warunki powinieneś spełnić, aby skorzystać z programu?

1) Jeśli chcesz otrzymać rabat za podpisanie umowy z polecenia, powinieneś wspomnieć o tym na spotkaniu z przedstawicielem firmy Masterdoor oraz od dnia podpisania Umowy o Montaż Drzwi  wyrazić wymienione niżej zgody i nie wycofywać ich w tym czasie, ani nie wyrażać wobec nich sprzeciwu:

a. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń,

b. na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie,

c. na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz podać swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,

d. podpisać Umowę o Montaż Drzwi.

2) Nie możesz podpisać umowy z polecenia, jeżeli jesteś naszym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

9. Zasady programu

1) Jeśli skorzystasz z kilku poleceń i podpiszesz umowę z różnymi kodami polecenia, my naliczając rabat, weźmiemy pod uwagę tylko pierwszą z umów.

2) Uprawnienie do rabatu nie może zostać przeniesione na inną osobę.

3) Jeśli wykorzystasz program niezgodnie z prawem lub będziesz wysyłać kod do obcych osób, które nie zgodziły się na jego otrzymanie możemy wykluczyć Cię z programu. Wtedy stracisz prawo do rabatu, nawet jeżeli warunki regulaminu zostaną spełnione.

10. Rabat dla poleconego

1) Rabat za podpisanie umowy z polecenia wynosi 50 zł netto.

2) Rabat zostanie naliczony do pierwszej podpisanej umowy z firmą Masterdoor.

3) Rabat otrzymasz jeśli spełnisz warunki opisane w punktach 8 i 9 regulaminu oraz montaż z podpisanej umowy zostanie zrealizowany.

INFORMACJE DLA POLECONEGO I POLECAJĄCEGO

12. Jak możesz złożyć reklamację i jak ją rozpatrujemy

1) Możesz złożyć reklamację:

a. ustnie:

 osobiście w naszej placówce,

b. pisemnie:

 przesyłką pocztową wysłaną na nasz adres,

 osobiście w naszej placówce,

c. elektronicznie:

 za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej na stronie internetowej firmy Masterdoor

2) Udzielimy Ci odpowiedzi na reklamację do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

3) Jeśli otrzymana decyzja nie spełni Twoich oczekiwań, będziesz mógł odwołać się od niej w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.

13. Postanowienia końcowe

1) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

a. Administratorem Twoich danych osobowych programu jest Masterdoor z siedzibą w Robakowie przy ul. Jaśminowej bud. 20/1, NIP 7661979757

b. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie, na adres siedziby administratora.

c. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu oraz rozpatrzenia ewentualnyc reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

d. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania programu oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z programu lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Po zakończeniu powyższego okresu dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub zanonimizowane.

e. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

f. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

g. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie.

 

3) Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się stronie http://www.masterdoor.pl/ 

tabela-prowizje.png
Logo DOPASOWANE transparent  px.png
bottom of page